Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 

13/09/2012

Oslo, 31. August

Genuanceerde ellende.

Joachim Trier, het neefje van Lars Von maakt met Oslo, 31. August een feel-badmovie, die ondanks het heftige onderwerp niet meer kan verschillen van het werk van zijn oom. Waar Lars von Trier vaak op magistrale wijze met het botte bijltje hakt, daar is Oslo, 31. August subtiel en beheerst, met een ambigu einde waar nog over nagesproken kan worden.
Joachim Trier baseerde Oslo, 31. August op het boek "Le Feu Follet" van Pierre Drieu La Rochelle, dat eerder verfilmd werd door Louis Malle. Het boek beschrijft de laatste dag van een suïcidale jongeman die nog eenmaal al zijn vrienden bezoekt. Oslo, 31. August wijkt op een aantal kernpunten af van het bronmateriaal, met voornaamste kenmerk dat hoofdpersoon Anders niet enkel suïcidaal is, maar ook een ex-drugsverslaafde is. Het afkicken in de kliniek, waarvan hij tijdelijk verlof heeft, valt hem zwaar en zijn drugsverleden blijft hem als een schaduw achtervolgen.
 
Op de dag uit de titel bezoekt probeert Anders in zijn introductiescène zelfmoord te plegen, maar dit mislukt. Vervolgens is zijn missie om zichzelf op andere gedachten te brengen en bezoekt hij een aantal mensen uit zijn verleden. Die blijken echter allemaal net zo vast te zitten als hij, in andere verslavingen en gewoontes, en kunnen hem niet helpen. Joachim Trier schetst op uiterst subtiele wijze een gehele generatie die totaal ontworteld is. Mensen die vluchten uit de relatiesleur door met hun partner te playstationen in plaats van te praten. Die genot zoeken in excessen als drugs en alcohol. Die tijdschriften volschrijven met intellectuele visies op HBO-series en videogames, maar in het dagelijks leven hun onvrede nauwelijks onder woorden weten te brengen. Het is een confronterend beeld waar veel twintigers zich in zullen herkennen, maar waar Trier geen oordeel over velt.
 
Enkel in de openingsscène toont de regisseur enige bombast, waarbij op magistrale wijze het verleden van vele Oslo'ers geschetst wordt aan de hand van stockfootage en archiefbeelden. Dit generatiebeeld, vol geluk en menselijk contact, staat in sterk contrast met de kille relaties, en de afstandelijke regiebenadering die in de rest van de film naar voren komt. Enkel op momenten waarop Anders niet praat, zoals tijdens een nachtelijk ritje op de bagagedrager van een lief meisje, komt er geluk om de hoek kijken. Op deze momenten, waarop hij geen controle uitoefent of wil uitoefenen, kan hij zich laten meevoeren. Dat de excessen van de samenleving Anders uiteindelijk te veel zijn geworden, weet Trier op uitmuntende wijze te tonen. De laatste shots van de film zijn ambigu: hoopvol of troosteloos, afhankelijk van de state of mind van de kijker.


DVD

13/09/2012

Homescreen

16:9

Noors DD 5.1

Nederlands

Plaats uw reactie

gagarinytja op 05/07/2019

Ñòàëêåð îíëàéí îáìåí
Íåñåáð
Êóïèòü Ãàðñîí Åëüíÿ
Òðàìàäîë â Êðàñíîãîðñêå
Ïàðèæ
Êóïèòü Ãàðèñîí Ôîðä Äàëüíåðå÷åíñê
Áàëàêîâî êóïèòü øèøêè
Êóïèòü Èíåé Êèçåë
Þæíîóðàëüñê
Òóòàåâ êóïèòü Ecstasy: UPS 280mg
Êóïèòü Ãåðû÷ Ñåðãèåâ Ïîñàä
Êàðëîâû Âàðû
Áîðèñîãëåáñê
Ñîëü â Êèðîâãðàäå
Paradisehill îáõîä
Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
Êóïèòü ãåðîèí â Ìîñêâà
Ïåðåñëàâëü
Êóïèòü JWH Áåëîãîðñê
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Êàëà÷èíñêå
Çàêëàäêè êîêàèí â Ðæåâå
Þæíî-Ñàõàëèíñê êóïèòü Êîêà
Õèìêè
Ëèäî Äè Åçîëî
gagarinytja op 05/07/2019

Àëóøòà
Êóïèòü Ãàøèø â Ïîëÿðíûå Çîðè
Ëèåïàÿ (Ëàòâèÿ)
Êàçàíü
Òàáàê äëÿ êàëüÿíà ÷åáîêñàðû
Áîøêè â Åðøîâîì
Êóïèòü ñîëü â Àðòåìîâñêå
Çàêëàäêè êîêàèí â Ëèñêè
Àëèêàíòå
Ôåíìåòðàçèí — îïàñíàÿ àëüòåðíàòèâà àìôåòàìèíó
Ìîñêâà Õîâðèíî
Êàê ïîïóñòèòüñÿ îò ìàðêè
Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â Êèçèëþðòå
Ðåöåïò öèêëîìåä
Ìîñêîâñêèé
Ìîñêâà Êðûëàòñêîå êóïèòü Ìåòàäîí, ÷èñòîòà 99%
Íàðêîòèêè â Øàëè
Çàïîëÿðíûé êóïèòü óñêîðèòåëü
Ñïàéñ â Ïàâëîâñêèé Ïîñàä
Êóïèòü Êîêàèí Áóòóðëèíîâêà
Ãäå êóïèòü ìåòàäîí â ñïáå
Êðèñòàëû â Ñîñíîãîðñêå
Êóïèòü Ãåðäîñ Êóíãóð
Àâñòðèÿ
gagarinytja op 05/07/2019

Êëèí êóïèòü Êðèñòàëëû ì¸äà
Ïàäóÿ
Áðÿíñê
Ìîñòîâñêîé
Êàñïèéñê
Êóïèòü íàðêîòèêè Ïèîíåðñêèé
Ïàâëîäàð (Êàçàõñòàí)
Áåðóíè
Äèñíà êóïèòü êîêñ
Íüèðåäüõàçà
Êðàêîâ, Ïîëüøà
Ôîäæà
Ìûñêè êóïèòü Ecstasy: Red Monkey 250mg
Ãðÿçè
Ýëü÷å
Ñïàéñ ñîöèàëüíàÿ ñåòü
Êóïèòü Øèøêè àê47 â Ðîñòîâ-íà-Äîíó
Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Àðçàìàñ
Õîëìñêàÿ
Êóïèòü ëñä òåëåâèçîð â óêðàèíå
Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè â Áèðîáèäæàíå
Ëþáèì êóïèòü Ñêîðîñòü a-pvp
Ýñïåðàíñà
Êóïèòü ñîëü â Êîòëàñå
gagarinytja op 06/07/2019

Êóïèòü ñêîðîñòü â ÁåëîãîðñêÎñïàðèâàåòñÿ
Óäìóðòèÿ
Ñïàéñ ðîññûïü â Âåðõíåì Òàãèëå
Àâîðèàç
Çàêëàäêè ñïàéñ â Ôåîäîñèè
Äèð-Âýëëè, Þòà, ÑØÀ
Êóïèòü Ãàðè Ãàðèñîí Àëàãèð
ÇÀÕÎÄÈ ÆÌÈ åñëè èñêàë Ñêîðîñòü Çàêëàäêè Âëàäèêàâêàç
Ñêîðîñòü â Çàïàäíîé Äâèíå
Êóïèòü ËÑÄ Êîïåéñê
Êóïèòü Âòîðîé Ïëàñò
Ãàéñèí êóïèòü Êîêàèí
Çàîç¸ðíîå
Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Þæíîå
Ìåõèêî
ÁÎÂÅÖ (Ñëîâåíèÿ)
Òðàìàäîë îòçûâû ïðè ðàêå
Ñåéíÿéîêè
Êóïèòü ÑÊ Êðèñò Áåëûå Êûøòûì
Ìîñêâà Ëîìîíîñîâñêèé
Êóïèòü Êóðèòåëüíûå Ñìåñè Ïàâëîäàð
Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â Àëåéñêå
Öåëü Àì Çåå
Êûçêàëåñè
gagarinytja op 06/07/2019

Êàê “âûêëþ÷èòü” ñòðàõ
Ïåðâî-Óðàëüñê
Êóïèòü áîøêè â Ãåëåíäæèê
Àðõàíãåëüñê
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Ïîäïîðîæüå
Ôåîäîñèÿ
Ñåðòîëîâî
Ðîìèòàí
Îêòÿáðüñêèé (Áàøêîðòîñòàí)
Êàê êóðèòü òðàâó ÷åðåç ñèãàðåòó
Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Ìåíçåëèíñêå
Áåæåöê êóïèòü Ecstasy: Red Stars 280 mg
Êóïèòü Áîøêè Ðûáíîå
Êàíêóí
Ñíåæèíñê
Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Ùåëêîâå
Êóïèòü Ñïèäû Ïÿòèãîðñê
Áîøêè â Ìåíçåëèíñêå
Êóïèòü òðàìàäîë â Íàäûì
Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Òóëóí
Ñàòïàåâ Êàçàõñòàí
Âûáîðã êóïèòü Àìôåòàìèí Ñóëüôàò áåëûé
×åðíîãîðèÿ êóïèòü çàêëàäêó ÀÊ-47 - Áîøêè Øèøêè
Ïåðâîóðàëüñê
gagarinytja op 07/07/2019

Çàêëàäêè êðèñòàëû â Êóðãàíèíñêå
Ïðóæàíû
Êóïèòü àìôåòàìèí â ìîñêâå ïî çàêëàäêàì
Çàêëàäêè Ñïàéñà Ìûòèùè
Ðåàãåíò â Ãðîçíîì
Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé çàòîí
Çåëåíîäîëüñê êóïèòü Êîêàèí MQ
Ìîñêâà Íàãîðíûé
Áîëüöàíî
Êðîïîòêèí (Êðàñíîäàðñêèé êðàé)
Àëüìåòüåâñê êóïèòü êîêàèí
Êóïèòü Ãàðèê Ìàðèèíñêèé Ïîñàä
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Êàòàâ-èâàíîâñêå
Òóçëà
Êóïèòü Ñïàéñ ðîññûïü â Âîðîíåæå
Ãðóçèÿ Áîðæîìè
Ñåí-Òðîïå
Êóïèòü ñêîðîñòü â Âîëîêîëàìñê
Ñêîðîñòü Ñïá ÷åðåç êóïèòü
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Íèæíåêàìñêå
Àâñòðèÿ Áàä-Êëÿéíêèðõàéì
Çàêëàäêè ãàøèø â Áëàãîâåùåíñêå
Êàê îòêðûòü ñàéòû îíèîí
Êóïèòü Ñêîðîñòü Ñòàðàÿ Ðóññà
gagarinytja op 09/07/2019

Êóïèòü ñêîðîñòü â Òóðèíñê
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Þæíîå
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ëüãîâå
Òàìáîâ
Bankrotimru domain has expired
Ïðîáèðêå ñïåöèé
Ìîñêâà Êàïîòíÿ
Ñàëàâàò
Àíòàëüÿ
Don24 biz zazor
Ìîñêâà Ëåâîáåðåæíûé
Ñèäå
Ñïàéñ äåøåâî îïòîì ïî íàëîæêå
Ïðàãà, ×åõèÿ
Ìîñêâà Ìàòóøêèíî êóïèòü Êóïèòü îïèàòû: ãåðîèí, ìåòàäîí, ëèðèêà, õìóðûé, ì¸ä
Ìîñêâà ×åð¸ìóøêè
Ìàãäåáóðã
Ìîñêâà Êîñèíî-Óõòîìñêèé
Ñëîáîäñêîé
Ñàÿíñê êóïèòü çàêëàäêó
Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Ñåâåðíîå
Êàìåíêà
Íóìåà
Êîãàëëà
gagarinytja op 09/07/2019

Îáõîä áëîêèðîâêè ðóñäîñóã
Íþðíáåðã
16 ñàìûõ äîðîãèõ âåùåñòâ â ìèðå
Ïèòåð êóïèòü êîêàèí
Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû
Äèíñêàÿ (Êðàñíîäàðñêèé êð.)
Áþðàêàí
Ñèíòåç mn 001
Óñòü-Èëèìñê
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Áèðîáèäæàíå
Àëóïêà
Ìîñêâà ÑÀÎ
Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû
Ñïàéñ â Ïðèìîðñê
Øóÿ
Ñðåäíÿÿ Äàëìàöèÿ
Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñîñíîâîì Áîðå
Õèìêè
Òàáàê äëÿ êàëüÿíà â ïåðìè
Ñïàéñ â Þðãå
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Áåëåáåå
Áåðìóäñêèå Îñòðîâà
Ìèêñû Ëåãàëêà Òîìñê
Ìîñêâà Áèðþë¸âî Çàïàäíîå
gagarinytja op 09/07/2019

Áîäðóì êóïèòü Ecstasy: UPS 280mg
Çàêëàäêè ñêîðîñòü â íèæíåì íîâãîðîäå
Êóïèòü çàêëàäêè â Íîâî÷åðêàññêå
Âîñêðåñåíñê
Çâåíèãîðîä êóïèòü êîêàèí
Îáîÿíü êóïèòü êðåê
Àíòàëèÿ
ÊóïèòüÑïàéñ ðîññûïü â Áåë¸âå
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
Íîëîäàòàê èëè êàòàäîëîí ÷òî ëó÷øå
Êóïèòü ìåòîäîí â Íàçàðîâå
Êàêèå ëåêàðñòâà äàþò ïîëîæèòåëüíûé òåñò íà íàðêîòèêè
Ãðóçèÿ Êâàðåëè
Ëèðèêà â Êîìñîìîëüñêå
Ñïàéñ â Íèæíåóäèíñê
Ñåðîâ
 Ðîñòîâå áåçðàáîòíûé ñáûâàë íàðêîòèêè ñ ïîìîùüþ «çàêëàäîê»
Ðåñïóáëèêà Ñàõà ßêóòèÿ
Íàðêîòèêè â Ìàéêîïå
Íèêîëàåâ
Magic 24 biz â îáõîä áëîêèðîâêè
×åðâèíèÿ
Àìàíòàäèí èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ öåíà îòçûâû àíàëîãè
Äåñíîãîðñê (Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü)
gagarinytja op 10/07/2019

Ìåäàìôèâèòàìèí êàê âàðèòü
Ñïàñ-Êëåïèêè
Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Íåâèííîìûññêå
Èâíÿ êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø
Êàðåëèÿ êóïèòü MDMA Pills
Çàêëàäêè ðåàãåíò â Íþðáå
À÷èíñê
Jwh 018 êóïèòü ðîññèÿ
Ìèíóñû ãàøèøà
Ãàé êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø
Óäìóðòèÿ êóïèòü çàêëàäêó VHQ Cocaine 98% Colombia
Àíêîíà
Ëèäî Äè Åçîëî êóïèòü íàðêîòèêè
Ðåøèöà
Ïðîõëàäíûé (Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
Çàêëàäêè øèøêè â Öèìëÿíñêå
Àëåêñàíäðóïîëèñ
Ñêðèïòû áèòêîèí õàéïîâ
Ýäèðíå
Ìàëüòà
Êåðàëà
Çàêëàäêè øèøêè àê47 â Êàìûøèíå
Çàêëàäêè ñòàô â Áîðîâè÷è
Çåëåíîäîëüñê
gagarinytja op 10/07/2019

Ïàêñèë è ñîíàïàêñ
Çàêëàäêè êîêàèí â Âèäíîì
Àëåêñàíäðîâñêîå (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
Àçîðñêèå î-âà
Ñòðîâîëîñ
Êóïèòü Òâ¸ðäûé Ãóñèíîîç¸ðñê
Ñêîëüêî ýêñòàçè âûõîäèò èç îðãàíèçìà
Ìîñêâà ðàéîí Õîâðèíî
Àíêîíà
Êóïèòü íàðêîòèêè Íåòàíèÿ
Åðìàñîéÿ
Ìîðàâñêå Òîïëèöå
Êóïèòü ôåíàìèí Ñóðãóò
Áåëãðàä
Òóðêìåíàáàò
Ðåäæî-íåëü-Ýìèëèÿ
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Êîçüìîäåìüÿíñêå
Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Ïûòü-ßõ
Êàíêóí
Òåìðþê
Çàêëàäêè øèøêè â Áîãîðîäñêå
Øèøêè àê47 â Òàðêîâè÷å-ñàëå
Ôðàíöèÿ ÂÀËÜ ÒÎÐÀÍÑ
Ìîñêâà Áèðþë¸âî Âîñòî÷íîå
gagarinytja op 10/07/2019

Ìèëàí
Âîäíûé àïàðàò
Ýëåêòðîñòàëü
Ïàðàëèìíè
Âîñêðåñåíñê
Êàê èñêàòü ãðèáû â ëåñó / Ðàçíîå / ÏÐÈÂÅÒ ÑÎÂÅÒ
Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Ñîëíå÷íîãîðñê-30
Êóïèòü Øèøêè àê47 â Ðîñòîâ
Êóïèòü ìàðèõóàíó Áàðíàóë
Èíòåðíåò ïðîâàéäåðû Ìàéêîïà
Õóðãàäà êóïèòü Ecstasy: Red Stars 280 mg
Êóïèòü ìåòîäîí â Ìåëåíêè
Àâñòðèÿ Øëàäìèíã
Êóïèòü Òâåðäûé Ñïàéñ Òàìáîâ
Ðàìåíñêîå
Òèìàø¸âñê êóïèòü Êîêàèí HQ
Õàéôà
Ñà÷õåðå
Àçîâ êóïèòü Øìûã
Çàêëàäêè ðåàãåíò â Êàäíèêîâå
Âîñòî÷íîå Èçìàéëîâî
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Ìîñêîâñêèé
Ãøòààä
Ìåòàäîí â Ðîñòîâå-íà-äîíó
gagarinytja op 10/07/2019

Êóïèòü Ò¸ìíûé Êîïåéñê
Êàëàìàòà
Ïåòðîçàâîäñê êóïèòü ìàðèõóàíó
Àõàðíåñ
Ñóñóìàí êóïèòü Cocaine Premium HQ - ïå÷àòü Dolphin
Äàóãàâïèëñ
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Ïåðâîóðàëüñêå
Êàê ãîòîâèòü ìóõîìîðû
Òîòüìà êóïèòü DMT
Ãîðíîëûæíûå êóðîðòû Øâåöèè
Êàøèðà
Ãåðîèí â Íèæíåêàìñêå
Ðåñïóáëèêà Êðûì ãîðîä Áåëîãîðñê
Ìîñêâà Ðÿçàíñêèé êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø
Êóïèòü Ò¸ìíûé Êàëèíèíãðàä
Ãîíêîíã
Âîëîäàðñê êóïèòü Ìåôåäðîí [ìåëêèå êàìíè/ìóêà] HQ
MDMA â Êèçëÿðå
Àêòàó Êàçàõñòàí
Ëàíñè
Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â ×åðêåññêå
Øòàéð
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Êîëå
Ìåòàäîí â Îëåêìèíñêå
gagarinytja op 10/07/2019

Ðþýé-Ìàëüìåçîí
Çàêëàäêè ìàðêè â Ìèíóñèíñêå
Íàðêîòèêè ôîðóì
Ìîñêâà Öàðèöûíî
Ãåðîèí ãäå âçÿòü çàêëàäêè
î. Ñåáó
Ìóðñèÿ
Ïðîâàíñ
Áèéñê
Âàëü Äè Ôàññà êóïèòü Àìôåòàìèí
Êóïèòü çàêëàäêè MDMA â Ëåñíå
Ñïàéñ â Ëóêîÿíîâ
Áåðåçíèêè
Ìèêñû èæåâñê çàêëàäêè
Ëàöèÿ
Áàéìàê êóïèòü Euro HQ Hash (×ÅÐÍÛÉ)
Íàðî - Ôîìèíñê
Èíãóøåòèÿ
Áàä Ãàøòàéí
Íîâîòðîèöê
Íàðêîòèê Ôåí: êàê ïîáåäèòü çàâèñèìîñòü
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Èñèëüêóëå
Êóïèòü çàêëàäêè â Ñàðîâå
Ñàí-Ôðàíöèñêî
gagarinytja op 11/07/2019

Êóïèòü íàðêîòèêè â ïèòåðå
Çàêëàäêè ãåðîèí â Íîâîâîðîíåæå
Áåøàðûê
Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Êîâðîâîì
Ìîñêâà Ïðåîáðàæåíñêîå
Èðêóòñê
Ïëàñòèëèí íàðêîòèê
Ãëèêîäèí êàê íàðêîòèê
Êóïèòü òðàìàäîë â Ñòóïèíî
Àíòàëüÿ
Êóïèòü Ìàðêè â Îáü
Êåìåðîâî
Êóïèòü mdma â Áåëûé
Íîâîãèðååâî
Ãîëèöèíî
Íîâå Çàìêè
Êðàñíûé àìôåòàìèí îò AMFRoll
Ìîñêâà Íèæåãîðîäñêèé êóïèòü ýéôîðåòèê Ìåôåäðîí
Çàêëàäêè ñïàéñà âèäåî
Ùóêèíî
Ñåâèëüÿ
Êóìåðòàó êóïèòü Àìôåòàìèí Ñóëüôàò áåëûé
Êóïèòü ãåðîèí â Ñàëüñê
Êóïèòü ñòàô â Îêòÿáðüñê
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.