Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 
16/10/2010

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

The Delta Force en Missing in Action

The Delta Force en Missing in Action
Als groot liefhebber van de jaren ’80 actiefilm zal ik hier zo nu en dan een artikel plaatsen over een of meerdere titels uit dit decennium dan wel een analyse van een acteur of regisseur die in deze periode floreerde. Mijn eerste poging tot quasi-serieuze teksten over het zeker niet al te serieuze subgenre is om te proberen te achterhalen waarom zoveel mensen de oorlogsfilms van Chuck Norris aanbidden. Ik probeer aan de hand van zijn twee meest bekende filmseries hier een antwoord op te vinden.

Laat ik beginnen met waar het voor mij allemaal als kind mee begon en op het gebied van Chuck Norris ook even zo snel weer eindigde. Tijdens de climax van mijn favoriete Bruce Lee-film, The Way of the Dragon, neemt Lee het op tegen een dan nog best wel jonge en onbekende Norris. Ik vond het eigenlijk wel prima dat Lee deze vervelende Amerikaan verrot schopte en kon me op dat moment dan ook nauwelijks voorstellen dat diezelfde acteur in de jaren ’80 veel successen zou boeken met allerlei actievehikels. De meest bekende van die vehikels is zonder meer de Missing in Action-trilogie, maar ook het tweeluik dat The Delta Force heet, is qua naamsbekendheid niet te versmaden. Alle vijf de films zijn geproduceerd door het duo Menahem Golan en Yoram Globus van de beroemde Cannon Group, een productiebedrijf dat zeer veel jaren ’80 actiewerk afleverde. De films die speciaal, zo lijkt het, voor Chuck Norris zijn gemaakt hebben de overeenkomst dat ze alle zeer patriottistisch en historisch gezien vrij onnauwkeurig zijn.

Missing in Action (1984) en zijn twee vervolgen proberen de Vietnam-oorlog op een wel heel aparte wijze een nieuw gezicht te geven. Gemaakt tijdens de hoogtijdagen van Ronald Reagan, die zelfs met archiefbeelden wordt betrokken bij de films, is dit het conservatieve antwoord op geluiden dat de Verenigde Staten niet enkel de Vietnam-oorlog verloren hadden maar ook vele soldaten in gevangeniskampen hadden achtergelaten. De film heeft niet voor niets de bizarre tagline “The war’s not over until the last man comes home - Vietnam 1984”. Chuck Norris als ijzervreter Braddock wordt tot driemaal toe de jungle ingestuurd om de M.I.A.’s te bevrijden van de brute tiran. In deel 1 is dit James Hong die velen zullen kennen als Lo-Pan uit Big Trouble in Little China en vele gastrollen in bijvoorbeeld "The A-Team" en "MacGyver". Het is wonderlijk om te zien hoe geforceerd alles wordt uitgebeeld. De Vietnamese tiran is intens bruut zonder een enkel zuchtje menselijkheid in zich. Dit levert allerlei nare taferelen op van marteling en moord.

Je zou het tweede deel, The Beginning uit 1985, een nog brutere variatie op het origineel kunnen noemen waarbij Norris nu ook echt lichamelijk leed moet ondergaan zoals een agressieve rat die in een zak wordt gestopt en vervolgens rondom Braddock zijn hoofd wordt gebonden. Weinig prettig. Dit tweede deel speelt zich bijna in zijn geheel in een gevangeniskamp af en is vergeleken met het origineel veel meer gericht op simpel effectbejag en minder op spanning en intrige. Dit resulteert in een explosieve climax die enigszins doet denken aan het Schwarzenegger-vehikel Commando uit hetzelfde jaar. Je merkt hier al dat de makers de teugels qua serieuze aanklacht op links Amerika wat laten vieren iets wat zijn welhaast hilarische opvolging zal vinden in het derde en laatste deel.Want wat is Braddock: Missing in Action III (1988) toch een volstrekt ridicule doch wel vermakelijke film. Ditmaal gaat Braddock niet terug om soldaten te bevrijden, maar voor zijn dood gewaande Vietnamese (jaja) vrouw en zoon. Alsof dit nog niet genoeg is, ontfermt Braddock zich in deze film vervolgens ook nog over een groep weeskinderen die dankzij Braddock vluchten uit dit verschrikkelijke land en een nieuwe kans krijgen in de Verenigde Staten. Deel drie is echter zo ontzettend over-the-top dat het onbedoeld komisch wordt. Braddock die met een hele school aan kinderen en een priester door de jungle heen rent heeft al iets ongeloofwaardigs maar als dit vervolgens uitmondt in een gevecht met een tot de tanden gewapende helikopter is alles geoorloofd.

Daar waar de bovenstaande trilogie nog een duidelijk doel voor ogen had - het Vietnam-trauma een positieve draai geven - daar is The Delta Force minder duidelijk in zijn bedoelingen. Zeker de eerste film is krankzinnig serieus en zelfs naar om te aanschouwen. Het is dan ook meer een project van de producenten die hun Israëlische wortels duidelijk en uitermate ongenuanceerd laten merken. Een vliegtuig vol met joden (zowel uit Israël als uit de Verenigde Staten) wordt door een groep Arabisch terroristen gekaapt en in Libanon aan de grond gezet. Norris zelf speelt in de film eigenlijk een secundaire rol als lid van The Delta Force; dit is de show van Golan en Globus die als wilden om zich heen slaan, daarbij alle clichés over Arabieren tonen en ieder kritisch punt  over Israël vakkundig wegpoetsen. De inval in Libanon? Alsof het nooit gebeurd was. Amerikaanse inmenging? Ben je gek! Na het zien van The Delta Force was ik me ineens extra bewust van het feit dat zeer veel Amerikanen enkel een dergelijk beeld van Arabieren hebben. Is de film dan een totale ramp? Eigenlijk wel, maar Lee Marvin kent hier zijn zwanenzang als acteur en de muziek van Alan Silvestri is het toppunt van heerlijk fout jaren ’80 synthesizerwerk.

Dan is het tweede deel toch een stuk luchtiger en minder serieus te nemen. De ondertitel The Colombian Connection alleen al. Colombia komt geen seconde in het verhaal voor, maar lijkt enkel te zijn gekozen als symbool voor drugs, het onderwerp waar de film over gaat. San Carlos is het fictieve land waar Norris en zijn mannen een drugsbaron, met veel gevoel voor overacteren gespeeld door Billy Drago (Frank Nitti uit The Untouchables), moeten ontmaskeren. Van alle films die ik tot nog toe met Norris in de hoofdrol heb gezien is dit zonder meer de meest vermakelijke titel. Dit is grotendeels te danken aan Drago, de fictieve inslag en Norris zelf die zowaar met wat oneliners komt opdraven en zijn houterige acteerwerk hier wel goed weet uit te spelen. Het kan tenslotte ook geen toeval zijn dat de twee meest vermakelijke films, Missing in Action III en The Delta Force II, zijn geregisseerd door Aaron Norris, de broer van. Hij had waarschijnlijk wel door dat je Chuck Norris nooit echt serieus kan nemen als acteur en daarom gewoon maar zo overdreven mogelijk uit de hoek moet komen.


Misschien is dit ook de enige manier om het werk van Norris te ondergaan. Ik neem de films wellicht te serieus, maar dat komt nu eenmaal omdat vele dit ook zijn. De humor ontbreekt vrijwel volledig. Het zou ook kunnen dat ik Norris zijn films niet kan waarderen omdat ik als kind en puber me nooit met zijn films bezig hield. Ik had andere actiehelden zoals Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme die met hun films ook een breder publiek aanspraken dan het zeer Amerikaanse en nationalistische werk van Norris. Toch zijn de films als culturele objecten wel erg interessant. Ze geven een prima beeld van hoe conservatief Amerika over oorlog en het verre buitenland in de jaren ’80 dacht en zeer wel mogelijk nog steeds denkt.
Plaats uw reactie

gagarinytja op 03/07/2019

Ãóñü-Õðóñòàëüíûé
Àïðåëåâêà
Àëàíèÿ
Äíåñòðîâñê
Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Òóëà
Ñåâåðíûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Çàðàéñêå
Çàêëàäêè øèøêè â Ñîëüâû÷åãîäñêå
Îêòîáàçà êóïèòü
Ìîñêâà Êóíöåâî êóïèòü çàêëàäêó Àìôåòàìèí Ñóëüôàò áåëûé
×òî òàêîå ìàðêè ó íàðèêîâ
Ñåâàñòîïîëü
Ëàñ Ïàëüìàñ
Êóïèòü Àôãàíêà Êåìü
Çàêëàäêè òðàìàäîë âÑîðî÷èíñêå
Êóïèòü Ãàðñîí Âîðîíåæ
Ãðóçèÿ
Ìèêàøåâè÷è
Áðÿíñê
Áðåòàíü
Äåâóøêè ñïàëèëèñü âê
Øâåéöàðèÿ ÎÂÐÎÍÍÀ
Ãåðîèí â Îòðàäíîì
Ýëü÷å
gagarinytja op 04/07/2019

Àìóðñêàÿ îáëàñòü êóïèòü Ecstasy: Red Monkey 250mg
Êóïèòü Ò¸ìíûé Òåáåðäà
Ìîñêâà ÇåëÀÎ
Df 24 biz
Shama Shop Òîëüÿòòè
Çàêëàäêè ñàìàðà ôåí
Ýêñòàçè â Òèõâèíå
ClipXaab:Êàê êóïèòü íàðêîòèêè â Ñòàâðîïîëå çà 10 ìèí
Êóïèòü Àìôåòàìèí â Ñîëüöû 2
Øâåéöàðèÿ ÄÀÂÎÑ - DAVOS
Êóïèòü Ãàíäæà Áèðþ÷
Çàêëàäêè ñïàéñ â Ñåâàñòîïîëå
Êóïèòü ñåìåíà êîíîïëè â ìîñêâå
Êóïèòü Ãåðòðóäà Ñòàðèöà
Ìîëî÷èùå ðåöåïò âèäåî
Ìîñêâà Îñòàíêèíñêèé
Ôîðóì êàê ñëåçòü ñ ëèðèêè
Çàêëàäêè â Êàíäàëàêøå
Êóïèòü Àôãàíêà Çóåâêà
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü êóïèòü DMT
Ãðÿçè
Êóïèòü ýêñòàçè â Ãóëüêåâè÷è
Êóïèòü çàêëàäêó ñïàéñà
Áàòóìè
gagarinytja op 04/07/2019

Ãðàö
Êàêîé êëåé íþõàþò
Ãàðãæäàé
Àôèíû
Ôàëóí
Ìîñêâà Î÷àêîâî-Ìàòâååâñêîå
Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Ñèìå
Ìîñêâà Áàáóøêèíñêèé êóïèòü Cocaine MQ
ÇÀÕÎÄÈ Êóïèòü àìôåòàìèí, Íèæíÿÿ çàêëàäêè ñïàéñà ðåàãåíòû ôåí, ýêñòàçè,
Ëÿõîâè÷è
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Ãîðíîçàâîäñêå
ÊóïèòüÑïàéñ ðîññûïü â Íàðèìàíå
Êóïèòü ñîëü òàáëåòèðîâàííóþ â ñïá
Êóïèòü ãàøèø ôîðóì
Âîëîãäà
Áàðàíü êóïèòü áîøêè
Ñî÷è
Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Àëàòûðå
Êóïèòü Êîêàèí â Áåëûé
Àïàòèòû êóïèòü Ãàøèø [Euro Cube]
Äåëè
Íîâûå íàðêîòèêè óáèâàþò Ðîññèþ
Ñèäå
Øåáåêèíî
gagarinytja op 04/07/2019

Êóïèòü Ìàðêè â Íèæíèé Ëîìîâ
Ìîñêâà Êîñèíî-Óõòîìñêèé êóïèòü çàêëàäêó LSD
Ìàëîÿðîñëàâåö
Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè â Øóìèõå
Ýëåêòðîãîðñê
Ôîðóì êîìñîìîëüñê
Êóïèòü çàêëàäêè ñòàô â Òðåõãîðíîì
Ïîðòóãàëèÿ
Ìàéàìè, ÑØÀ
Ãäå íàéòè ãðèáû
Àâñòðèÿ
Áåðìóäñêèå Îñòðîâà
Êóïèòü Âèíò Ìóðîì
Çàêëàäêè ðîññûïü â Íàâàøèíå
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå
Âîñêðåñåíñê
Íàðêîòèêè â Íîâî÷åðêàññêå
Ìîñêâà Ðîñòîêèíî
Ìîñêâà ðàéîí Ìàðüèíà ðîùà
Àðëîí
Êóïèòü JWH Ìèõàéëîâêà
Öåðìàòò (Øâåéöàðèÿ)
Õàðáèí
Ïðîïàëèí äëÿ ñîáàê: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ, öåíà, îòçûâû
gagarinytja op 04/07/2019

Àâñòðèÿ Íàñôåëüä
øéã¸ëü
Àçáóêà äîìàøíåãî òåððîðèçìà òîððåíò
Bergen kjop hajish
Ïðîñòå¸â
Ñåíò-Ìîðèòö (Øâåéöàðèÿ)
Òâåðü
Êóïèòü Îðåõ Ëàáèíñê
Ìàæåéêÿé
Âîë÷àíñê êóïèòü Ðàôèíàä
Âîññòàíîâëåíèå ðåçèíîâûõ øèí è ïîêðûøåê
Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Ñàëåõàðäå
Êóïèòü Ãîâíî Ìèíóñèíñê
Çàêëàäêè LSD â Êèðååâñêå
Àýðîïîðò
Çàçîð êóïè êëàä
Êóïèòü Áîøêè ×åðíóøêà
Àõìåòà
Áåëîîçåðñêèé (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
Îìñê
Ãèðîêàñòðà
Ëÿíòîð
×òî òàêîå ìàðèõóàíà, ñèìïòîìû óïîòðåáëåíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ
Ìîñòîâñêîé
gagarinytja op 04/07/2019

Êóïèòü æèäêèé ýêñòàçè Îòðàäíîå
Êóïèòü Ìåòîä Ìàêàðüåâ
Ìîñêâà Ìîñðåíòãåí-ïîñåëåíèå
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Íèæíåé Òóðå
Ñêà÷àòü îáó÷åíèå wwh
Èðëàíäèÿ
Æèòêîâè÷è êóïèòü êîêàèí
Ïàáðàäå
Ìîñêâà Íèæåãîðîäñêèé êóïèòü Ecstasy: UPS 280mg
Ìîñêâà ðàéîí ÂÀÎ
Ñàðàãîñà
Êóïèòü Ìåòàäîí Çàâîëæüå
Àêñàé | Ôîðóì | Àêñàéñêèé ðàéîí, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü — gorodaRU
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Ôóðìàíîâå
Êóïèòü Êîêàèí â Êóëåáàêè
î. Òèíîñ
Íîâûå Àíåíû
Êåìåðîâî çàêëàäêè Êóðèòåëüíûå ãàøèø ñìåñè íàðêîòèêè ñîëè
Æåíåâà
Äçåðæèíñêèé êóïèòü çàêëàäêó Ìåòàäîí VHQ
Ìîñêâà Íàãàòèíî-Ñàäîâíèêè
Íîðèëüñê êóïèòü íàðêîòèêè
Êóïèòü Ìåôåäðîí Áðÿíñê
Êðàñíîÿðñê
gagarinytja op 04/07/2019

Ëåãàëêà ôîðóì
Ñëîáîäñêîé
Ñïèòàê
Èæåâñê
Êóïèòü áîøêè â Åìâà
Ïèåðèÿ
Ñàëàâàò
Ïõóêåò êóïèòü ìàðèõóàíó
Àíäèæàí
Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Êîõìå
Ìîñêâà Áàáóøêèíñêèé
Ýëåôñèñ
Îðåíáóðã
Ìîñêâà ÇÀÎ
Ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü ðàñòâîðèòåëü 646 äëÿ êóçîâà
Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Æèðíîâñêå
Ñòàô â Ìèíüÿðå
Çàêëàäêè â Æóêîâêå
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Ëèïåöêå
Êóïèòü ãåðîèí â Êîïåéñê
Êóïèòü Êîêîñ Óðþïèíñê
Êóïèòü Hashish Àêòîáå
Øêîôüÿ-Ëîêà
Êóðåíèå ìóõîìîðà
gagarinytja op 05/07/2019

Øâåéöàðèÿ ËÀÀÊÑ
Ëñä äîçèðîâêà
Ñòðàñáóðã
Îäèâåëàø
Àëóïêà
Ãøòààä
Ìîñêâà ÇÀÎ êóïèòü çàêëàäêó LSD 220 ìã
Êóïèòü ìåôåäðîí â ñàìàðå
Ìåô íþõàòü
Ìîñêîâñêèé
Íèæíåâàðòîâñê
Âåùåñòâî òðîïèêàìèä
Êóïèòü Êîêñ Øàõóíüÿ
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü êóïèòü Ãåðîèí ÎÏÒ
Êóïèòü êîíîïëÿ Ìèõàéëîâñê
Æàíàîçåí
Êðèñòàëû â Ìàêàðüåâå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Îëåíåãîðñê-4
Êàøòåëó-Áðàíêó
Òàòàðñòàí
Ìèõàéëîâñê (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
Êóïèòü Øèøêè â Ñîñåíñêèé
Çàêëàäêè ñïàéñ â Àëüìåòüåâñêå
Çàêëàäêè ãàøèø â Ãîðîäöå
Herbertwat op 05/07/2019

acquistare cialis generico in italia
buy generic cialis
cialis 20mg
cialis online
cheap generic cialis canadian pharmacy
buy generic viagra and cialis online canada
cialis coupon printable 2017
cialis professional vs cialis super active
gagarinytja op 05/07/2019

Ãîíèî
Ñàãàðåäæî
Êóïèòü Ñïèäû Ïëàâñê
Âèäû íàðåçêè òðóáî÷íîãî òàáàêà
Ìîñêâà Ïðåîáðàæåíñêîå
Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Çåðíîãðàäå
Øûìêåíò
Êóïèòü Ìåòàäîí Ñëàíöû
Êèíãèñåïï
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Êðàñíîàðìåéñêå
Ñïëèò
Ãåðöåãíîâñêàÿ ðèâüåðà
Ñâåòîôîð à÷èíñê
Äóõè ôëåð íàðêîòèê êóïèòü
Êóïèòü Ýêñòàçè Ìäìà Ïèëñû Êðàñíîÿðñê
×òî äåëàòü åñëè ñîáàêà ñúåëà ãàøèø
Ñàí-Ôðàíöèñêî
Àõàëêàëàêè
Êðàñíîÿðñêèé êðàé
Ñèëèíî
Ëèðèêà â Þæíî-ñàõàëèíñêå
Ìàòðèöû äëÿ òåëåâèçîðà
Ðîññûïü â Çåëåíîãðàäñêå
Ëåäÿíàÿ óêñóñíàÿ êèñëîòà ïðåêóðñîð
gagarinytja op 05/07/2019

Çàêëàäêè ãåðîèí â Îðñêå
Êóïèòü Øèøêè â Ùåðáèíêà
Êðåéçè ìàíêè ýêñòàçè
Àôèíû, Ãðåöèÿ
 Èòàëèè îáíàðóæèëè 42 ìëí òàáëåòîê òðàìàäîëà äëÿ áîåâèêîâ «Èû
Ìîñêâà Ùàïîâñêîå-ïîñåëåíèå
Ñàòïàåâ Êàçàõñòàí
Êóïèòü Ãàøèø â Õàáàðîâñê
Ìîñêîâñêèé
Îðåíáóðã
Ìîñêâà Íàãîðíûé
Çàêëàäêè òðàìàäîë âÎõàíñêå
Ñïàéñ â Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
Ñòðàçû Pellosa
Ïàëàíãà
Àëüôà ïâï äåéñòâèå
Ïàòàðà
Ìîêðûé áóëüáèê
Ïî÷åìó âñå ñàéòû áëîêèðóþòñÿ
Øèøêè â Èâäåëå
Êåðàëà
Êóïèòü Ãðå÷êà Ñàëàâàò
Äèôåíèëàöåòîíèòðèë — Êàòàëîã ïðîäóêöèè
Ïåðìñêèé êðàé
gagarinytja op 06/07/2019

Ñêîëüêî îïèàòû äåðæàòñÿ â ìî÷å
Ãðóçèÿ Àõòàëà
Êàðàæàë Êàçàõñòàí
Ïîðîøîê îò êëîïîâ ýôôåêòèâíîñòü
×åííàè, Èíäèÿ
Êóïèòü Ìàðêè â Ðóçàåâêà
Çàêëàäêè òðàìàäîë âÎñòàøêîâå
Àíñè
Çàêëàäêè ðåàãåíò â Ðûáèíñêå
î. Êåôàëîíüÿ
Ù¸ëêîâî
Àòûðàó Êàçàõñòàí
Êîðîë¸â êóïèòü Ìåôåäðîí â ìåëêèõ êàìíÿõ/ìóêå
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø NO NAME
Ìîñêâà ÂÀÎ êóïèòü çàêëàäêó LSD
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Íèæíåé Òóðå
Êóïèòü Øèøêè â Íÿãàíü
Êóïèòü ñîëü â Òåðåêå
Êîðåíîâñê êóïèòü çàêëàäêó Ecstasy: Yellow Stars 350 mg
Ìèõàéëîâñê
Çàðèíñê êóïèòü MDPV
Ìîñêâà Àýðîïîðò
Êóïèòü ýêñòàçè â Åêàòåðèíáóðã
Ñïàéñ â Áàëåé
gagarinytja op 06/07/2019

Çàêëàäêè MDMA â Óõòå
Àìáðîëàóðè êóïèòü Êîêàèí
Òèìàøåâñê
Ñïàéñ â Êàìåííîãîðñê
Ñûêòûâêàð
Ñïàéñ â Ïåâåê
Êóïèòü mdma â Èøèì
Çàêëàäêè ñòàô â Èñèëüêóëå
×åõîâ
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
Àíñè
Ìîæíî ëè åñòü ãàøèø
Áåëàÿ Õîëóíèöà êóïèòü VHQ Cocaine 98,8% Ecuador
Ñòàô â Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Íîâî÷åðêàññêå
Äþáåíäîðô
Àíàëîã àëêîãîëÿ, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ
Ìàðèõóàíà âî ñíå
Åãîðüåâñê
Õàêåðñêèå ñåêðåòû ïðîñòûõ âåùåé
Áèøêåê
Ìîñêâà Ìîæàéñêèé êóïèòü çàêëàäêó Àìôåòàìèí Ñóëüôàò áåëûé
Ñàìàðà êóïèòü Ìàðèõóàíà [KILLER KUSH]
Ýäåññà
Jamestramb op 06/07/2019

Знакомства на Loveawake.Ru
https://loveawake.ru - More info>>>
gagarinytja op 07/07/2019

Æàðåíûå ìóõîìîðû
Ñâÿùåííîå áëàãîâîíèå æðåö øèëåí
Êóïèòü áîåâîé àâòîìàò áåç ðàçðåøåíèÿ è ëèöåíçèè
Ðåäæî-íåëü-Ýìèëèÿ
Êðèìèíàëüíûé ïåðåäåë | Âèäåî íà Çàïîðîæñêîì ïîðòàëå
Êûðäæàëè
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Áèðñêå
Íàðêîòèêè â Óãëåãîðñêå
Àôüîí-Êàðàõèñàð
Êàê ñâàðèòü ìåòàìôåòàìèí â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
Âîäíûé áóëüáóëÿòîð ôîòî
Êóïèòü lsd â Íîâûé Îñêîë
Òàëëèí (Ýñòîíèÿ)
Ìîñêâà ÖÀÎ
Ïåðåäîçèðîâêà ïèðàöåòàì ïîñëåäñòâèÿ
Çàêëàäêè øèøêè â Ìè÷óðèíñêå
Àõàëöèõå
Ìîëäàâèÿ
Áóçóëóê
î. Íàêñîñ
Ìåòîäîí â Âëàäèâîñòîêå
Áàíãêîê
Ëåãàë ðö íèæíåâàðòîâñê
Ôîðóì ôèíëåïñèí
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.