Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 

13/09/2012

Oslo, 31. August

Genuanceerde ellende.

Joachim Trier, het neefje van Lars Von maakt met Oslo, 31. August een feel-badmovie, die ondanks het heftige onderwerp niet meer kan verschillen van het werk van zijn oom. Waar Lars von Trier vaak op magistrale wijze met het botte bijltje hakt, daar is Oslo, 31. August subtiel en beheerst, met een ambigu einde waar nog over nagesproken kan worden.
Joachim Trier baseerde Oslo, 31. August op het boek "Le Feu Follet" van Pierre Drieu La Rochelle, dat eerder verfilmd werd door Louis Malle. Het boek beschrijft de laatste dag van een suïcidale jongeman die nog eenmaal al zijn vrienden bezoekt. Oslo, 31. August wijkt op een aantal kernpunten af van het bronmateriaal, met voornaamste kenmerk dat hoofdpersoon Anders niet enkel suïcidaal is, maar ook een ex-drugsverslaafde is. Het afkicken in de kliniek, waarvan hij tijdelijk verlof heeft, valt hem zwaar en zijn drugsverleden blijft hem als een schaduw achtervolgen.
 
Op de dag uit de titel bezoekt probeert Anders in zijn introductiescène zelfmoord te plegen, maar dit mislukt. Vervolgens is zijn missie om zichzelf op andere gedachten te brengen en bezoekt hij een aantal mensen uit zijn verleden. Die blijken echter allemaal net zo vast te zitten als hij, in andere verslavingen en gewoontes, en kunnen hem niet helpen. Joachim Trier schetst op uiterst subtiele wijze een gehele generatie die totaal ontworteld is. Mensen die vluchten uit de relatiesleur door met hun partner te playstationen in plaats van te praten. Die genot zoeken in excessen als drugs en alcohol. Die tijdschriften volschrijven met intellectuele visies op HBO-series en videogames, maar in het dagelijks leven hun onvrede nauwelijks onder woorden weten te brengen. Het is een confronterend beeld waar veel twintigers zich in zullen herkennen, maar waar Trier geen oordeel over velt.
 
Enkel in de openingsscène toont de regisseur enige bombast, waarbij op magistrale wijze het verleden van vele Oslo'ers geschetst wordt aan de hand van stockfootage en archiefbeelden. Dit generatiebeeld, vol geluk en menselijk contact, staat in sterk contrast met de kille relaties, en de afstandelijke regiebenadering die in de rest van de film naar voren komt. Enkel op momenten waarop Anders niet praat, zoals tijdens een nachtelijk ritje op de bagagedrager van een lief meisje, komt er geluk om de hoek kijken. Op deze momenten, waarop hij geen controle uitoefent of wil uitoefenen, kan hij zich laten meevoeren. Dat de excessen van de samenleving Anders uiteindelijk te veel zijn geworden, weet Trier op uitmuntende wijze te tonen. De laatste shots van de film zijn ambigu: hoopvol of troosteloos, afhankelijk van de state of mind van de kijker.


DVD

13/09/2012

Homescreen

16:9

Noors DD 5.1

Nederlands

Plaats uw reactie

darjilqer op 23/06/2019

Íîâûé Óðåíãîé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðîïîòêèí (Êðàñíîäàðñêèé êðàé) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãðåíîáëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâîàëòàéñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Æåëåçíîãîðñê (Êóðñêàÿ îáëàñòü) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýëüáàñàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåëîïîííåñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïðåéëè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Î÷àêîâî-Ìàòâååâñêîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Öþðèõ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýñêèøåõèð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àðìÿíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äàðâèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óñòü-Èëèìñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìèøêîëüö êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàëêàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîçûðü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñòü¸ðäàë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êëèìîâè÷è êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Êàéî Êîêî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàíàâãàò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñòåïàíàâàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òðèêàëà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âåëëèíãòîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Âîñòî÷íûé Êåéï (Ïîðò Ýëèçàáåò) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïòîëåìàèäà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àéðóì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õîðîã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äóðáàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàëüâàäîð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áóõàðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àíèêùÿé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýññåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Éûõâè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàìåíêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàðäèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óçäà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îñòðîâ Äæèëèî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýðëàíãåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñèíãàïóð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñîëíå÷íîãîðñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìèëòîí-Êèíñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåðäñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñëàâãîðîä(Àëòàéñêèé êðàé) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óñòè-íàä-Ëàáåì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåí-Ïüåðð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàéêàë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàïïåðñâèëü-Éîíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Âèäèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×èìèøëèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äîëãîïðóäíûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëà-Ðîìàíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áóêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Ùóêèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôîðòàëåçà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñëàòèíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðåçåêíå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óõòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áîáðóéñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóðìàéîð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çíîéìî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àäàíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàðíàêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àííàó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðàñíîãîðñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Äîðîãîìèëîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýëèñ-Ñïðèíãñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øàëÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Êîñèíî-Óõòîìñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåðåñëàâëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àëüêàëà-äå-Ýíàðåñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Äàøîãóç êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âèíòåðòóð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çàñëàâëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïòîëåìàèäà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàéìàêöàëàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ÑÂÀÎ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóðñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óòÿíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàäîíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåäæèäèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóýíêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àáàêàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàðû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èãóýé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïðèìîðñêèé êðàé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îñòðàâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðåñèôè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàä Ãàøòàéí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Êðûëàòñêîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàíñêà-Áèñòðèöà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àéÿ-Íàïà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïîíòà-Äåëãàäà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåëãîðîä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðîïîòêèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

î. Çàêèíô êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôèëàäåëüôèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êëèíöû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àøòàðàê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàâð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íèäåðëàíäû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàêàòàìèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çëàòîóñò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
À÷èíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãðàö êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çàëüöáóðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Ïõóêåò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òóðêåñòàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí ÞÀÎ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôðÿíîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñìîëÿí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí ÖÀÎ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðóäíûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàâð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàçóðñêèå îçåðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òàëëèí (Ýñòîíèÿ) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õàíüÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èîðäàíèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äàøîãóç êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Àáàêàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äóððåñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íèíîâå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîñòà Äîðàäà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâå-Ìåñòî-íàä-Âàãîì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëàéçèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðå÷èöà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàë÷èê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Åëüñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àìóðñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
ÊÛÇÛËÎÐÄÀ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çåñòàôîíè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øóìåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Ôðåãàò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çëàòîóñò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êåìè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äóøåòè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èçáåðáàø êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øàðãóíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Áåñêóäíèêîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëóãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàâåííà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàðàëèê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
ßéïàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Äóñòàáàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îñëî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íàðòêàëà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òåëôîðä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óñòåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Êóðêèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîðòðåéê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Êåôàëîíüÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïàðàëèìíè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áóäà-Êîøåëåâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïåðò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Öåíòðàëüíûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áîëîíüÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èðêóòñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àâåéðó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àéäûí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øàõðèõàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàãíèòîãîðñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àéîñ-Àòàíàñèîñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãðàäåö-Êðàëîâå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñòðåæåâîé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
ßíãèþëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãðîíèíãåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñèãóëäà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 23/06/2019

Ëèâåðïóëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñîëíå÷íûé äåíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Íàãàòèíî-Ñàäîâíèêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ñàâ¸ëêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Þãîðñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîñòà-Ðèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èíòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðàêîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôàðó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âåðâüå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Áèðþë¸âî Âîñòî÷íîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàíòà-Êðóñ-äå-Ìàî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìöåíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èâàöåâè÷è êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýñòåðñóíä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×èàòóðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òàøêåíò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïóë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ñîêîëüíèêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çíîéìî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ñèëèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Éîíàâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðåäæî-äè-Êàëàáðèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 24/06/2019

Ùåêèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êåìè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àìàäîðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òàøêåíò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãîíêîíã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øàäðèíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ѹííåðáîðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàëàìèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íóñàéáèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èñòðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëèìàñîë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïèöóíäà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Ïåðîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîðôó (Ãþçåëüþðò) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çðåíÿíèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàçëè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òàëëèí (Ýñòîíèÿ) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãîðèñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Õàéíàíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñôûíòó-Ãåîðãå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàäâèëèøêèñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äîðòìóíä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðóñàëêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òàëèìàðäæàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 24/06/2019

Ìîñêâà Äìèòðîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Èçìàéëîâî Ñåâåðíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ìåäâåäêîâî Þæíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âåíòñïèëñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àéÿ-Íàïà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Èíãóøåòèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áðÿíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àâîðèàç êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîîêàò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàëî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ñèëèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óëüöèíüñêàÿ ðèâüåðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëåðèê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Öàõêàäçîð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôåëüäêèðõ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äðîãè÷èí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìöåíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîñòþêîâè÷è êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàäàëîíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ôèíëÿíäèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áåéëàãàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Öåëå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óäìóðòèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âèëüÿ-Áèñîíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 24/06/2019

Âîðîíåæ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïõóêåò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âåðèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàæåéêÿé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
î. Ïàíãàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äåñíîãîðñê (Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîëîìá êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áîêàñ äåëü Òîðî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàçàäæàê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áþðåãàâàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðîâàíèåìè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàäæàðàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ýëüáèñòàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õûðäàëàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àçèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áóäåíîâñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñíèíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëüäèâû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîñîâñêà-Ìèòðîâèöà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×èìáàé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàòñèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðàêîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñûêòûâêàð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ñàâ¸ëîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 24/06/2019

Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàéëóó-Ñóó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåðòâîì ìîðå â Èîðäàíèè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàìöõå-Äæàâàõåòèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õîëüñòåáðî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàäâèëèøêèñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Ìåùàíñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âàãàðøàïàò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàðòèíèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õàíîé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðûáíèöà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äåñíîãîðñê (Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íèñïîðåíû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õàñàâþðò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øâåöèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Êóðêèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëûñüâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Æåëåçíîäîðîæíûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåðäàð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëà Ñåðåíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êîñòà-Ðèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëîÿðîñëàâåö êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Óëüì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìåëüáóðí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 24/06/2019

Áåêåø÷àáà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðàäâèëèøêèñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîíòå-Êàðëî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Êèðîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Áèðþë¸âî Âîñòî÷íîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàëèíäè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðîòòåðäàì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñîëíå÷íîäîëüñê (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàíãèò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âèëüÿ-Áèñîíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áûõîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Õîðîø¸âñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàìòðåäèà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øåðàáàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àðåíäàë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òèõâèí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òóðêåñòàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ïðåéëè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñíåæèíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîðèëüñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Ïåòðîäâîðöîâûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Ãîëîâèíñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àðàëüñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 25/06/2019

Ëþáåê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íàíñè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàëàáàíîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâå-Ìåñòî-íàä-Âàãîì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àéðóì êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êðåòèíãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
×èìáàé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òàòàðñòàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âàøèíãòîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Áàëòèéñêîå ïîáåðåæüå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àäûãåÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàëìûêèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãàííîâåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñåòóáàë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëèìáàæè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ðîêèøêèñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êèáàðòàé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Õîðîø¸âî-Ìíåâíèêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãóèíåñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Õîðîã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êàëèíêîâè÷è êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãîðíà-Îðÿõîâèöà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà Êóðêèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìîñêâà ðàéîí Äàíèëîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
gagarinytja op 25/06/2019

Áàä Ãàøòàéí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóðãàíèíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Íîâîñèáèðñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êóïåðâèê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Øóð÷è êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äíåñòðîâñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îòòèíüè-Ëóâåí-ëà-͸â êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Îñòåíäå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñüåíôóýãîñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ìàíèñà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Çîíãóëäàê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàìñóí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Òûðãó-Æèó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàêàòàìèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Âèñàãèíàñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Äæèçðå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êñàíòè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àðìÿíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Àëüêàëà-äå-Ýíàðåñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ëàíñè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñàðïñáîðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ñâÿòîé Âëàñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Ãóëèñòîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Êåäàáåê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.